o nas

Bydgoski Klaster Informatyczny powstał 26 listopada 2013r z inicjatywy Zespołu Obsługi Inwestora Przedsiębiorczości, Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Po roku prężnej działalności, podjęto decyzję o powołaniu Stowarzyszenia Bydgoski Klaster Informatyczny. Od 11 lutego 2015r BKI zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Od samego początku Klaster działa pod patronatem Urzędu Miasta Bydgoszcz.

Ideą Klastra od samego początku jest tworzenie i rozwijanie organizacji, której członkowie współpracują ze sobą w realizacji wspólnych działań biznesowych. Szeroko rozumiany obszar IT pozwala nam wspólnie tworzyć optymalne warunki pracy, rozwijać edukację, wprowadzać innowacje oraz skutecznie promować nasze firmy i region.

Misja i Cele

Wizją Klastra jest dynamiczny rozwój oparty na wspólnym działaniu. Jesteśmy dla siebie silnymi Partnerami, którzy we współpracy z sektorem naukowo-badawczym tworzą prężne, nowoczesne przedsiębiorstwa. Nasza wspólna misja zakłada wszelkie działania z wykorzystaniem zdobytego doświadczenia, aby zbudować jeszcze silniejszą markę firm reprezentowanych przez członków Stowarzyszenia. Wspieramy lokalny rozwój, wzajemną pomoc i budujemy trwałe więzi biznesowe. Aby stworzyć długotrwałą relację współpracy, chcemy się dobrze znać.

 

 

BYDGOSKI KLASTER INFORMATYCZNY WYZNACZYŁ NASTĘPUJĄCE CELE:

Development of co-operation between companies, universities, scientific and research units and public administrations.

Supporting development of enterprise, supporting business initiatives and raising IT knowledge of the society, providing personnel consultancy as well as combating unemployment.

Mutual assistance in solving legal, organizational, economic, tax-related problems and problems with doing business in the IT area.

Representing and protection of the economic interests of the Association members.

Contributing to the development of the Association members, also by means of the research and development, as well as creating new products and services.

Efforts to develop cooperation networks and partnership of universities, research institutes, businesses and other entities interested in information technology innovations.

Promoting implementation of new technologies, with a particular emphasis on the transfer of scientific and research achievements to the economy.

Measures aimed at economic development of the Bydgoszcz IT Cluster.

Developing and strengthening good reputation of the Association, building prestige of IT society, promotion of the companies represented by members of the Association and propagation of the achievements of the Association.

Activities to the benefit of the general public, in particular improvement of IT knowledge and preventing digital divide, building a knowledge-based society and combating unemployment.

Lobbying activities in order to promote Kujawsko-pomorskie province as an attractive place for foreign investors.

Interaction with the authorities of governmental and local administration in order to create favorable conditions for business activities.

Organization of conferences, training sessions and seminars.

Building a common brand of companies represented by the Association members.

 

Organization of joint marketing actions.

Rozwój współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz administracją publiczną.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych i podnoszenie wiedzy informatycznej społeczeństwa, prowadzenie doradztwa personalnego, a także przeciwdziałanie bezrobociu.

Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu informatyki.

Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Stowarzyszenia.

Przyczynianie się do rozwoju członków Stowarzyszenia, w tym przez badania i rozwój oraz tworzenie nowych produktów i usług.

Działania na rzecz rozwoju sieci współpracy i partnerstwa wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych innowacjami informatycznymi.

Działanie na rzecz wdrażania nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem transferu osiągnięć naukowych i badawczych do gospodarki.

Działania na rzecz rozwoju gospodarczego Bydgoskiego Klastra Informatycznego.

Rozwijanie i utrwalanie dobrej marki Stowarzyszenia, budowanie prestiżu środowiska informatycznego, promocja firm reprezentowanych przez członków Stowarzyszenia oraz propagowanie osiągnięć Stowarzyszenia.

Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa, w szczególności podnoszenie wiedzy informatycznej i zapobieganie cyfrowemu wykluczeniu, budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy oraz przeciwdziałanie bezrobociu.

Podejmowanie działań lobbingowych w celu wykreowania województwa kujawsko-pomorskiego jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych.

Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej.

Creating alternative forms of IT education and supporting development of the existing initiatives promoting „information society”, education by various forms of IT popularization.

 

Organizacja konferencji, szkoleń i seminariów.

Budowanie wspólnej marki firm reprezentowanych przez członków Stowarzyszenia.

 

Prowadzenie wspólnych przedsięwzięć marketingowych.

Stwarzanie alternatywnych form edukacji informatycznej oraz wspieranie rozwoju istniejących inicjatyw upowszechniających „społeczeństwo informacyjne”, edukacja przez różne formy upowszechniania technologii informatycznych.

CELE REALIZUJEMY POPRZEZ:

Promowanie i wspieranie działań i inicjatyw pozarządowych.
Zbieranie i wymianę informacji niezbędnych dla członków Stowarzyszenia.
Współpracę z instytucjami publicznymi oraz organami administracji rządowej i samorządowej.
Publikowanie materiałów informacyjnych: biuletynów, książek, broszur, ulotek itp.
Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych służących rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy oraz wspieranie, również finansowe, takich prac prowadzonych także przez podmioty trzecie,
Współpracę z organami władzy publicznej w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla regionu i członków Stowarzyszenia.
Opracowywanie oraz przedkładanie organom władzy publicznej, instytucjom i innym podmiotom opinii, ekspertyz i zapytań w sprawach dotyczących środowiska informatycznego.
Organizację misji gospodarczych dla członków Stowarzyszenia,
Działalność wydawniczą w zakresie wydawania stałych oraz specjalistycznych materiałów naukowych, informacyjnych i reklamowych.
Wymianę wiedzy i doświadczeń wśród członków Stowarzyszenia.
Organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, konferencji, wystaw, wykładów oraz imprez okolicznościowych.
Prowadzenie konsultacji, doradztwa personalnego i gospodarczego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Współpracę z wyższymi uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi.
Współpracę z organizacjami międzynarodowymi i krajowymi dla zapewnienia swobodnego i szybkiego przepływu informacji na temat organizacji pozarządowych i inicjatyw je wspierających w tym uczestnictwo w budowie porozumień, zespołów konsultacyjnych, lobbing oraz opracowywanie dokumentów formalnych w sprawie współpracy.
Reprezentowanie członków Stowarzyszenia w sprawach związanych z obroną ich interesów,
Uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz delegowanie swych członków do ciał doradczych funkcjonujących przy organach władz, instytucjach itp.
Ocenę, udzielanie rekomendacji i wspieranie realizacji projektów przedsięwzięć gospodarczych opracowywanych przez członków Stowarzyszenia.
Prowadzenie systemu informacji służącej nawiązaniu kontaktów gospodarczych.
Działalność promocyjną na rzecz Stowarzyszenia.

Bydgoski Klaster Informatyczny zaprasza do kontaktu wszystkich zainteresowanych. Serdecznie zachęcamy do współpracy i wspólnego działania na rzecz lokalnych inicjatyw. Korzyści pojawią się już wkrótce!

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Krzysztof Jurek

president

Izabela Rojek

vice president

Kamil Kupcewicz

vice president

Krzysztof Jurek

prezes

Izabela Rojek

wiceprezes

Kamil Kupcewicz

wiceprezes

statut

Statut Bydgoskiego Klastra Informatycznego powstał, aby jasno i czytelnie określić zasady współpracy. Definiuje zasady w szczególności związane z:

- celami i zadaniami BKI,

- członkostwem w Klastrze,

- określeniem struktury Klastra,

- zwoływaniem zebrań Stowarzyszenia,

- podejmowaniem decyzji przez Członków,

- prawami i obowiązkami Członków Klastra.

Każdy z Członków, mając na celu wspólne dobro zobowiązuje się do przestrzegania zapisów określonych w Statucie.

 

Załącznik:

STATUT