NAGRODY Hackathon 2021

Jury powołane przez Organizatora Hackathonu wybierze 3 (trzy) najlepsze prace za pomocą głosowania, które oceni według następujących kryteriów:

  1. gotowość produktu w postaci działającego programu lub jego prototypu,
  2. innowacyjność i potencjał biznesowy,
  3. formuła i sposób prezentacji.

W ramach Hackathonu zostaną przyznane nagrody pieniężne:
– za I miejsce – 3.000 złotych (trzy tysiące złotych) do podziału w równych częściach między członków zespołu
– za II miejsce – 2.000 złotych (dwa tysiące złotych) do podziału w równych częściach między członków zespołu
– za III miejsce – 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych) do podziału w równych częściach między członków zespołu
W ramach Hackathonu mogą zostać przyznane nagrody rzeczowe oraz płatne staże w razie ich ufundowania przez sponsorów.
Nagrody rzeczowe i płatne staże nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę

Zamiana języka