Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią, największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów.

Bogatą ofertę edukacyjną tworzy ponad 30 kierunków studiów i niemal 100 specjalności, realizowanych na trzech poziomach kształcenia: studiów licencjackich i inżynierskich (I stopnia), studiów magisterskich uzupełniających (II stopnia) oraz studiów doktoranckich (III stopnia). Uniwersytet prowadzi również prawie 40 studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia.

W ostatnich latach uczelnia przyjmowała na studia około 5 tysięcy studentów rocznie. Obecnie studiuje 15 tysięcy studentów.

Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki w Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowanej prowadzony jest od 2001 roku kierunek informatyka, jako studia I stopnia oraz od 2010 roku kierunek mechatronika jako studia I i II stopnia.

Na kierunku informatyka prowadzone są dwie specjalizacje: Sieci i systemy rozproszone oraz Systemy informatyczne w technice i środowisku.

Kadra Instytutu realizuje badania głównie w dwóch dyscyplinach: informatyce i mechanice materiałów.

Badania z zakresu informatyki prowadzone są w wybranych obszarach. Ich rezultatem jest m.in. autorstwo specjalistycznych monografii, liczne publikacje, przygotowane doktoraty, bogato wyposażone laboratoria, proinnowacyjna współpraca z jednostkami pozanaukowymi oraz owocna współpraca międzynarodowa.

 

Galeria

Specjalizacje

Adres

ul. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz

Telefon

+48 52 341 91 00

Email